Община Исперих започна изпълнението на проект за социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности

Лого на Община Исперих

Община Исперих започна изпълнението на проект за социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности

От 01.12.2019 г. в Община Исперих започна изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.033-0003-C01 "Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности в Община Исперих", по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих "Социално икономическа интеграция на маргинализираните общности", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие.
Срок за изпълнение до 01.01.2021 г.
Общата стойност на проекта е 199 993.75 лв.
Бенефициент по проекта е Община Исперих. Дейностите ще се изпълняват в партньорство със Сдружение "Асоциация Интегро".
Целта на проекта е подобряване на достъпа до заетост, социални и здравни услуги за социално изключени лица, живеещи в тежки социално-икономически условия.
Повече информация можете да прочетете в прикачените файлове.

23. 12. 2019 г.