ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Исперих

 З А П О В Е Д № 224./11.03.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73  от Наредба № 27 на ОбС  и в изпълнение на Решение № 51 по Протокол  №8 от /25.02.2016г. на ОбС Исперих                                   

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим  имот  – частна общинска собственост,както следва:

1.1. Поземлен имот №65650.35.235 (шестдесет и пет хиляди шестотин и петдесет точка тридесет и пет точка двеста тридесет и пет ) с начин на трайно предназначение „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди “  с площ 1103 (хиляда сто и три ) кв.м., находящ се в с.Свещари, ул. «Христо Ботев» № 19,  община Исперих, област Разград, при граници и съседи: имоти  с № 65650.35.236, № 65650.35.469, №65650.35.468 и №65650.35.234, съгласно Акт за частна общинска собственост №5335/27.02.2013г. вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013 г., вх. рег.692, том. 3, № 35.

1.2.  Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2557,00( две хиляди петстотин петдесет и седем) лева без ДДС, която е и пазарната цена определена от независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г.

1.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.

1.4. Депозит за участие в търга е в размер на 300,00 (триста) лева, която  се внася до 15.00 часа на 04.04.2016 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.04.2016 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.04.2016г. (вторник) от 9.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.04.2016г. (вторник) от 9.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.04.2016 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.04.2016 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

5. Заявление за участие /по образец/ лично или чрез пълномощник се подават в деловодството на Община Исперих  до 15.00 часа на 04.04.2016 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.04.2016 год. (понеделник).

За повече информация на телефон 21-78, вътрешен 124.

БЕЙСИМ РУФАД  

Кмет на Община Исперих

18. 03. 2016 г.