СЪОБЩЕНИЕ

Проект "Приеми ме 2015"

На 11.12.2015 г. Кметът на Община Исперих Бейсим Руфад Расим подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на Проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 - "Приеми ме 2015".

Община Исперих е една от 82-те общини от страната, която ще продължи да предоставя социалната услуга "Приемна грижа". Проектните дейности ще се изпълняват при прилагането на иновативен модел на взаимодействие по отношение на планиране, управление и предоставяне на услугата, с оглед осигуряване на приемственост между постигнатите резултати по предходния проект.

Спецификата на проекта изисква ангажиране на различни субекти в организацията, управлението и предоставянето на социалната услуга "приемна грижа" по децентрализиран начин, чрез ясно разпределение на отговорностите между АСП и общините - партньори, с активното участие на неправителствени организации на всички етапи по изпълнение на проектните дейности.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 01. 2016 г.