Отмяна на Заповед № 418 в частта за поземлен имот в с. Йонково

Заповед № 429
от 04.07.2019 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 99, т. 2 от АПК

І. Отменям своя Заповед № 418/01.07.2019 год. в частта за поземлен имот №34103.37.598 с площ 6,056 дка. находящ се в землището на с.Йонково, община Исперих,  поради това, че за същия имот има сключен договор и същият не е прекратен.  Всички други клаузи по заповедта остават не променени.

ІІ. Заповедта да се връчи на заинтересуваните лица по реда на АПК.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването и пред Административния съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД /п/
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 07. 2019 г.