Публично обсъждане на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023 – 2027 година

С настоящото публикуване в интернет страницата на Община Исперих, извършено на основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 26 от Закона за нормативните актове, се предоставя възможност на гражданите и на представителите на юридическите лица да изразят своите становища, респ. да направят своите предложения по проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023 – 2027 година.

Срокът за обсъждане на проекта е 30 /тридесет/ дни, считано от датата на публикуване.

19. 12. 2023 г.