ЦРДУ

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

Центърът за работа с деца на улицата е социална услуга, разкрита към КСУДС „Лудогорие” от 01.01.2019 г.. Тя включва комплекс от социални услуги, свързани с превенцията на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална или групова работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Доставчик на услугата е Община Исперих.

           ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Услугата  ЦРДУ е с капацитет 20  места. Възрастовата група деца е от 5/6 до 18-годишна възраст.

 

 • КРИТЕРИИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:
 • Насочване от ОЗД с направление или Заповед, когато родителите отказват да съдействат;
 • Чрез мобилна работа на улицата от екипа на ЦРДУ;
 • Чрез институции, граждани и самозаявили се клиенти/ползватели;
 • При постъпване на сигнал за дете от друга община ОЗД уведомява ОЗД

 

 • ЦЕЛИ:

Целта на услугата е подкрепа за отглеждането на детето в сигурна и безопасна семейна среда, предоставяне на дневна и почасова услуга и осигуряване на равен достъп до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Услугата представлява комплекс от дейности, целящи:

1. Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства;

2. Осигуряване на базови потребности на детето-храна /обедно меню и междинна закуска/, дрехи, лекарства при необходимост, санитарно-хигиенни услуги;

3. Осигуряване на здравна и дентална помощ;

4. Психологическа подкрепа на децата и техните семейства при нужда;

5. Училищна подкрепа-ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни обучителни програми, подкрепа в образователния процес; професионално ориентиране;

6. Организиране на свободно време;

7. Мобилна работа;

8. Консултиране. посредничество, придружаване на детето, както и на неговите родители или др.

9. Административни услуги

 

 • ПРИНЦИПИ НА РАБОТА:
 • Поставяне на висшия интерес на детето;
 • Индивидуален подход на интервенциите при работата по случай;
 • Толерантност и съобразяване с характеристиките на всяко дете по отношение на пол ,възраст, етническа принадлежност, езикови особености и др.;
 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;
 • Доброволност на ползване на услугата;
 • Партньорство между екипа на центъра и ползвателите на услугата и договорен модел на работа;
 • Уважение към личността на всяко дете;
 • Конфеденциалност на информацията.

     

Адрес: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 72

Управител: Снежана Йорданова

Телефон: 08431/22-01

E-mail:   ludogorie_isperih@abv.bg