КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДЕВИЗ НА ГРАД ИСПЕРИХ

Конкурс за девиз на град Исперих

Община Исперих организира конкурс за избор на девиз на град Исперих по случай 60 години от обявяването му за град.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Редица законови и подзаконови нормативни актове разпореждат, че символи на държавата и общините са: знаме, герб, химн и девиз.

  Като един от символите на града и общината – синтезиран израз на минало, настояще и бъдеще, девизът увековечава красотата и духовното им богатство, подчертава уникалността на местната култура.

  Девизът трябва да е кратко и съвсем ясно формулиран, да се запомня лесно, да въздейства емоционално, да предизвиква недвусмислена реакция с града и отличителните черти на културата.

  Предложенията за девиз на града и общината ще бъдат селектирани от специално сформирана комисия, която включва в състава си доказани професионалисти в областта на историята, филологията, представители на бизнеса, изявени местни жители с гражданска позиция, длъжностни лица от Общинска администрация – Исперих и Общински съвет – Исперих.

  Комисията ще избере най-сполучливото предложение и ще го представи за гласуване на Общински съвет – Исперих.

  Община Исперих придобива авторските права върху утвърдения девиз.

 

УЧАСТНИЦИ

Право на участие в конкурса има всеки жител на или родом от община Исперих.

Участието може да бъде както индивидуално, така и групово.

 

ИЗИСКВАНИЯ

              1. Предложенията за девиз на Исперих трябва да бъдат специално подготвени за целта:

              – да носят послание с препратка към миналото, настоящето и поглед напред към бъдещето на града и общината;

              – да изразяват идентичността на града и характерните особености на общината;

              – да подчертават местните традиции и култура;

              – да подчертават и увековечават красотата и духовното богатство на града и неговите жители;

              – да предизвикват недвусмислена асоциация с града;

              – да въздействат емоционално;

              – да се запомнят лесно.

2. Девизът трябва да е кратко и ясно формулиран – до 5 /пет/ думи (в това число НЕ влизат съюзи, предлози и пр.)

3. Всеки участник може да кандидатства с 1 /едно/ предложение.

 

              ЕТАПИ И СРОКОВЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

              Конкурсът за избор на девиз на града и общината протича в следната последователност:

              – обявяване на сайта на Община Исперих;

              – представяне на предложенията за девиз – от деня на обявяване на конкурса до 14 август 2020 г.;

              – обсъждане и подбор от Комисията – от 15 август 2020 г. до 30 септември 2020 г.;

              – обявяване на избраното от Комисията предложение – 1 октомври 2020 г.;

              – гласуване и утвърждаване от Общински съвет – Исперих – 12 октомври 2020 г.

 

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Предложенията се депозират в Деловодството на Община Исперих на адрес: град Исперих 7400, ул. Васил Левски“ № 70.

Възможно е изпращане с куриер.

Работно време на Центъра за административно обслужване – от понеделник до петък: от 08:00 часа до 17:00 часа /без прекъсване/.

           

            ВАЖНО

                  Предложенията се предоставят в плик с размер А4, който включва комплект от:

                  – Заявление за участие /Образец 1: Вариант 1 – за индивидуално участие, Вариант 2 – за групово участие/;

                  – Декларация за авторство /Образец 2: Вариант 1 – за индивидуално участие, Вариант 2 – за групово участие/;

                  – В случай че лицето е непълнолетно, се попълва декларация от родителя /Образец 3/, независимо дали участието е индивидуално, или групово;

                  – Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни /Образец 4: Вариант 1 – за пълнолетни лица, Вариант 2 – в случай че лицето е непълнолетно, се попълва декларация от родителя/, независимо дали участието е индивидуално, или групово;

                  Отделен, ненадписан и запечатан плик, в който авторът и/или организацията поставя своето предложение за девиз.

           

            НАГРАДЕН ФОНД

            Авторът на класираното предложение ще получи паричната сума от 200 /двеста/ лева и ще бъде удостоен с грамота и плакет на Тържествено заседание на Общински съвет – Исперих, което ще се проведе на 12 октомври – Деня на българската община.

 

            КОМИСИЯ

            Предложенията ще бъдат оценявани от Комисия, определена със Заповед № 445/12.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих, в състав:

            Председател:

                      1. Аксел Кючюк – зам.-кмет на Община Исперих, ресор „Хуманитарни дейности“

Членове:

2. Екатерина Димитрова – председател на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ към Общински съвет – Исперих;

3. Румяна Неделчева – филолог, дългогодишен преподавател по български език и литература, ръководител на клуб „Художествено слово“ към НЧ „Съзнание 1891“ – гр. Исперих;

4. Живка Михайлова – историк, археолог, бивш зам.-директор по научната част в Исторически музей – Исперих;

5. Васил Василев – представител на фирма „Агротида“ ООД – гр. Исперих;

6. Нихат Хайри – общественик, бивш председател на Общински съвет – Исперих;

7. Аница Костова – гл. експерт „Образование и младежки дейности“ в Община Исперих.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Аница Костова, тел. за контакт: 0876 02 61 62

12. 06. 2020 г.