Проект „Грижа в дома в Община Исперих”

Лого на Община Исперих

Проект „Грижа в дома в Община Исперих”

         Община Исперих подписа Административен договор BG05SFPR002-2.001-0096-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0096 „Грижа в дома в община Исперих” по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, финансирана от Европейския социален фонд  плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 
         Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 679 627,62 лв., представляващ 100 % безвъзмездна финансова помощ.
         Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца.
         Изпълнението на дейностите по договора започва от 01.01.2023 г.
         В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на над 126 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в рамките на 12 месеца.
         Основната цел на Проект „Грижа в дома в община Исперих“ е да се осигури на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Исперих. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. Чрез изпълнение на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:
•    Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
•    Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
•    Предоставяне на лицата целевата група на информация относно превенция и профилактика за здравето и социално значими заболявания, включително консултация с диетолог и др. специалисти при необходимост.
•    Осигуряване на супервизия и обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

    За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени 46 лица, в т.ч. координатор, домашни помощници, медицински сестри.
    
    Изпълнението на дейностите ще доведе до подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

03. 01. 2023 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: