Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС -Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 на ОбС Исперих, в изпълнение на  Решение № 506 по Протокол № 61 от 31.05.2023год.  на ОбС Исперих и Заповед №516/15.06.2023г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.

наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

Лудогорци

24116.5.157

нива

2490/20.04.17г.

1054

74,00

4,00

50,00

2

Лудогорци

24116.5.158

нива

2491/20.04.17г.

1144

80,00

4,00

50,00

3

Лудогорци

24116.6.170

нива

2496/20.04.17г.

1648

115,00

6,00

50,00

4

Лудогорци

24116.6.169

нива

2495/20.04.17г.

1717

120,00

6,00

50,00

5

Лудогорци

24116.8.349

нива

2473/20.04.17г.

2501

175,00

9,00

50,00

6

Лудогорци

24116.17.15

нива

2537/04.04.17г.

14002

980,00

49,00

100,00

7

Лудогорци

24116.18.24

нива

2541/04.04.17г.

4977

348,00

17,00

50,00

8

Лудогорци

24116.4.138

нива

2509/04.04.17г.

1900

133,00

7,00

50,00

9

Лудогорци

24116.6.168

нива

2494/20.04.17г.

1110

78,00

4,00

50,00

10

Лудогорци

24116.3.13

нива

5977/15.01.16г.

821

57,00

3,00

50,00

11

Лудогорци

24116.6.178

нива

2482/20.04.17г.

12703

889,00

44,00

90,00

12

Лудогорци

24116.6.179

нива

2483/20.04.17г.

1436

100,00

5,00

50,00

13

Лудогорци

24116.6.180

нива

2484/20.04.17г.

2104

147,00

7,00

50,00

14

Лудогорци

24116.4.137

нива

2508/04.04.17г.

1911

134,00

7,00

50,00

15

Лудогорци

24116.17.39

нива

2534/04.04.17г.

5077

355,00

18,00

50,00

16

Лудогорци

24116.18.28

нива

2533/04.04.17г.

4404

308,00

15,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 03.07.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  10.07.2023 год.(понеделник).

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 04.07.2023г. (вторник) от 14,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 11.07.2023г. (вторник) от 14,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация за всеки имот на стойност 20.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:„ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 03.07.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 10.07.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

                                                                                           ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 06. 2023 г.