Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 506 по Протокол № 61 от 31.05.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 578/26.06.2023 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи:

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач. наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

Райнино

61875.14.5

нива

5138/19.03.12г.

15953

1117,00

56,00

112,00

2

Райнино

61875.16.62

нива

5139/19.03.12г.

1913

134,00

7,00

50,00

3

Райнино

61875.17.8

нива

5140/19.03.12г.

4059

284,00

14,00

50,00

4

Райнино

61875.18.148

нива

5145/19.03.12г.

5277

369,00

18,00

50,00

5

Райнино

61875.18.270

нива

5147/23.03.12г.

3046

213,00

11,00

50,00

6

Райнино

61875.18.271

нива

5148/23.03.12г.

4709

330,00

16,00

50,00

7

Райнино

61875.18.273

нива

5149/23.03.12г.

7254

508,00

25,00

50,00

8

Райнино

61875.18.309

нива

5152/23.03.12г.

4649

325,00

16,00

50,00

9

Райнино

61875.77.106

нива

5126/15.03.12г.

2741

192,00

10,00

50,00

10

Райнино

61875.6.67

нива

5114/14.03.12г.

5491

384,00

19,00

50,00

11

Белинци

03472.28.63

нива

6740/29.06.18г.

4005

280,00

14,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 11.07.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  18.07.2023 год.(вторник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 12.07.2023 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 19.07.2023 г. (сряда) от 10:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 11.07.2023 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 18.07.2023 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 06. 2023 г.