ГРИЖА В ДОМА ПО ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

ГРИЖА В ДОМА ПО ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ДОГОВОРА ЗА ГРИЖА В ДОМА ПО ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" В ОБЩИНА ИСПЕРИХ

На 21 декември 2023 г. кметът на Община Исперих Белгин Шукри сключи Допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 за удължаване дейностите по Проект „Грижа в дома в община Исперих“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ с 3 месеца.  Проектът стартира на 01 януари 2023 г. и е със срок до 01 февруари тази година. С подписването на допълнителното споразумение срокът за приключване на проектните дейности се променя на 01 май 2024 г.

С цел осигуряване на устойчивост и непрекъсваемост на услугите за „грижа в дома“, Управляващият орган даде възможност на общините да удължат периода на изпълнение на дейностите по проектите си. В тази връзка Община Исперих депозира искане за удължаване на срока на договора.

През периода на удължаването общината следва да предприеме действия за разкриване на услугите като делегирана от държавата дейност или местна дейност.

По процедура „Грижа в дома“, която е продължение на патронажната грижа, Община Исперих осигурява почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за над 150 възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

05. 01. 2024 г.