Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС-Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 78 по Протокол № 8 от 25.04.2024год.  на ОбС Исперих  и Заповед № 630/12.06.2024г.  на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на АОС

НТП

№ на имота

Площ в дка

Нач.

наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Йонково

7426/08.01.2024г.

нива

  34103.37.608

5,269

369,00

37,00

74,00

2

с.Йонково

7425/08.01.2024г.

нива

34103.37.601

3,591

251,00

25,00

50,00

3

с.Йонково

7419/08.01.2024г.

нива

34103.20.448

3,182

223,00

22,00

50,00

4

с.Йонково

7420/08.01.2024г.

нива

34103.20.449

3,880

272,00

27,00

54,00

5

с.Йонково

7421/08.01.2024г.

нива

34103.20.481

0,686

48,00

5,00

50,00

6

С.Йонково

7417/08.01.2024г.

нива

  34103.28.106

0,768

54,00

5,00

50,00

7

с.Йонково

7418/08.01.2024г.

Нива

  34103.29.242

3,080

216,00

22,00

50,00

8

с.Ст.селище

7403/03.01.2024г.

нива

69047.18.4

3,056

214.00

21,00

50,00

9

с.Тодорово

7414/05.01.2024г.

нива

72578.100.11

5,394

378,00

38,00

76,00

10

с.Тодорово

7415/05.01.2024г.

нива

72578.109.8

4,745

332,00

33,00

66,00

11

с.Тодорово

7416/05.01.2024г.

нива

72578.110.1

3,932

275.00

27,00

55,00

12

с.Як.Груево

7346/22.11.2023г.

нива

87285.29.2

11,496

805,00

80,00

161,00

13

с.Як.Груево

7347/22.11.2023г.

нива

87285.12.3

12,627

884,00

88,00

177,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 25.06.2024 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 26.06.2024г. (сряда) от 10,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Условия на търга:

2.1. До участие в търга ще бъдат допускани физически лица, юридически лица или земеделски производители, които имат постоянен адрес в с.Йонково, с.Старо селище, с.Тодорово или с.Яким Груево, община Исперих.

2.2.Всички участници  могат да наемат до  два общински имота.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 25.06.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 06. 2024 г.