ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Исперих

З  А  П  О  В  Е  Д №…228/ 14.03..2016 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 и ал.2  от Закона за горите,  чл.49, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2, и ал.3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и утвърден график и Решение №42 по Протокол № 8/25.02.2016 год.  на Общински съвет – Исперих.

О Б Я В Я В А М:

І. Публичен търг с явно наддаване на 31.03.2016г.(четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул.”Дунав” № 2, за продажба на стояща  дървесина на корен от гори - общинска собственост по обекти, както следва:

1.  Обект № 2 с подотдели: 1071 –б/15953.42.10/, 1071 – г15953.42.10/ и 1153 – и /000062/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец и с. Бърдоква.

2. Обект № 3 с подотдели: 1067 –х/000120/, 1070 – д/15953.42.10/ , 1070 – е /15953.42.10/ и 1072 –а на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с.Голям Поровец и с. Йонково.

ІІ. Определям начални цени и стъпки за наддаване без ДДС в размери по обекти, както следва:

1. за обект № 2 – 75 100 (седемдесет и пет хиляди и сто) лева без ДДС, стъпка за наддаване 751 (седемстотин петдесет и един ) лева .

2. за обект № 3 – 80 900 (осемдесет хиляди и деветстотин ) лева без ДДС стъпка за наддаване – 809 (осемстотин и девет) лева без ДДС.

ІІІ. Определям депозит ( гаранции за участие) в размер на:

1. за обект № 2 – 7 510 (седем хиляди петстотин и десет) лева без ДДС;

2. за обект № 3 – 8 090 (осем хиляди и деветдесет) лева без ДДС, който да бъде внесен до 29.03.2016г. по банкова сметка на община Исперих, BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 55 IORT81163300500000 при ТБ „Инвестбанк” АД – клон Разград.

ІV. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 20% от достигнатата продажна цена за обекта. В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилият участник следва да представи  в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесения депозит за участие в търга. Гаранцията за изпълнение се внася по посочената в т.ІІІ банкова сметка.

V.  Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

. Изисквания към кандидатите  - до участие в търга за Обекти 2 и 3  се допуска кандидати - физически и юридически лица - търговци по смисъла на Търговския закон и отговарящи на изискванията на чл.235 и чл.241 от Закона за горите.

За участие не се допуска кандидатът, който:

а) не е регистриран в Търговския регистър;

б) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

в) е обявен в несъстоятелност и е в производство по несъстоятелност;

г) производство по ликвидация;

д) е свързано лице по смисъла на &1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси с кмета на общината;

е) е сключил договор с лице по чл.21 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

ж) е лишен от право да упражнява търговска дейност;

з)   има публични задължения към държавата и към община Исперих;

и) няма собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект, съгласно изискванията посочени в „Документи по образец“ т.4 от документацията;

й) не представи всички изискуеми документи съгласно документацията.

VІI. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. до деня преди търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени тръжни документи.

VIII. Тръжни документи на стойност 50(петдесет) лева без ДДС могат да се  закупят до 15.00 часа на 30.03.2016г., от деловодството на Община Исперих.

 IХ. Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 15.00 часа на 30.03.2016г.. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и телефон. Не се приемат документи след обявения краен срок.

 Х. Определям дата 06.04.2016г., (сряда) от 10.00 часа  за провеждане на евентуален повторен търг.  Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия.

 ХІ. Утвърждавам тръжна документация по провеждане на процедурата, която съдържа:

1. Препис от настоящата заповед.

2. Проекто - договор.

3. Условия за участие в търга.

4.1.Начална цена на всяка категория дървесина и дървесен вид за всяко насаждение, включено в обекта.

4.2.Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в търга.

5. Заявление за участие в търга по образец.

6. Декларация, административни сведения по образец.

7. Карнет – описи на маркираните за сеч дървета (по насаждения).

8. Сортиментни ведомости за изчисляване на обема и сортиментите на маркираните за сеч дървета ( по насаждения от обектите).

9. Скици в М 1: 10000 (по насаждения от обектите).

ХІІ. Със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключването на договора кандидата представя:

  1. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения;
  2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
  3. Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца;
  4. Документ от Агенция по вписванията, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство на несъстоятелност, не е в производство по ликвидация.
  5. Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие.

ХІII. Продавач – Община Исперих, ул.”Дунав” № 2, тел. 08431/21-78 вътр.124, факс -08431/ 21-84, електронен адрес – isperih@isperih.bg  лице за контакт – Нуртен Хасанова – Началник отдел „Общинската собственост”.

ХІV.   Срок за изпълнение – 31.12.2016г.

За повече информация на телефон 21-78, вътрешен 124.

БЕЙСИМ  РУФАД                                                                 

Кмет на Община Исперих 

18. 03. 2016 г.