ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Исперих

О Б Я В А

На основание   чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 и чл.73 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих на Общински съвет-Исперих,в изпълнение на  Решение № 64/16.03.2016г. на ОбС Исперих и Заповед №255/23.03.2016год. на кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот частна общинска собственост, представляващи ПОМЕЩЕНИЯ от едноетажна сграда №65650.35.184.1 с обща площ 42(четиридесет и два) кв.м, находящ се в с. Свещари, ул. „Демокрация“ №33А, общ. Исперих, актуван с АОС №6061 от 26.02.2016г. за срок от 5 (пет) години.

2. Началната тръжна месечна наемна цена на помещението е в размер на 2,00 /два/ лева за 1 кв.м. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна месечна наемна цена или 84.00 (осемдесет и четири) лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на – 8 (осем) лева.

3. Депозит за участие в търга е в размер на 50.00 (петдесет  ) лева, да се внесе до 15.00 часа на 14.04.2016 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  20.04.2016 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 15.04.2016г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг ще се проведе на 21.04.2016г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 14.04.2016 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 20.04.2016 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещенията може да се направи по местонахождение на имота, всеки работен ден от седмицата от 8,00 до 17,00 часа до 14.04.2016 год., а за повторния търг до 20.04.2016г..

5. Не се допускат до участие в търга лица, които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 04. 2016 г.