Обява за инвестиционно намерение

Община Исперих

ОБЯВА

от Велин Асенов Калинов, с.Подайва,община Исперих,област Разград, ул."Оборище" №30.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

строителство на казан за варене на ракия - капацитет 1тон/дневно.

Местоположение: с.Подайва,землище извън регулация,поземлен имот № 130 118, ЕКАТТЕ 56945.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 09. 2016 г.