Обява за инвестиционно намерение

Община Исперих

ОБЯВА

от инж.Халюк Хюсеин Хюсеин, Началник отдел "Териториално и селищно устройство" при Община Исперих.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС "Хан Аспарух"-гр.Исперих.

Обявата е поставена на информационното табло в сградата на Община Исперих. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих,гр.Исперих, ул.Дунав №2, ПК 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 09. 2016 г.