ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Община Исперих

ОБЯВА

от Махмуре Самедин Хюсмен - Управител на "КАРАДЖА-ФАГ" ООД

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАВЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

"Изграждане на Кравеферма-400 глави с доилен център и родилно в ПИ №000033 в землището на с.Драгомъж".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих, кметство с.Драгомъж или в РИОСВ-Русе, "Придунавски булевард", №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 09. 2016 г.