ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ


Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания /ДЦПЛТМУ/ - гр. Исперих е форма на подкрепа, която се предоставя чрез комплекс от социални услуги за лица с различни форми на увреждания (физически, сензорни и умствени увреждания) на възраст над 18 години, съгласно техните индивидуални потребности.   

В ДЦПЛТМУ са създадени условия за предоставяне на следните социални услуги:

  • Дневна грижа;
  • Информиране и консултиране;
  • Застъпничество и посредничество;
  • Терапия и рехабилитация;
  • Обучение за придобиване на умения.

 

Адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 61
Управител: Алина Георгиева Вълева
Телефон: 0876905830

Е-mail: dcpltmu_isperih@abv.bg