ОБЯВА

Нови възможности за грижа - Исперих

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

През месец март община Исперих като партньор на АСП започна изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 "Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 "Нови алтернативи" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.


Дейностите по проекта  предвиждат предоставяне на услугата  «Личен асистент» като целта е  подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания.  
За потребители на услугата могат да кандидатстват:  


1. Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 2. Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 3. Семейства на деца с увреждания; 4. Самотноживеещи тежко болни лица.  
Заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти /по образец/ ще се приемат от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г./включително/.  
За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:  


1.  Безработни лица;  

2.  Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

3.  Неактивни лица /студенти или придобили пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст/.  


За кандидатите за лични асистенти, които не са преминали обучение ще бъде организирано такова.  
Индивидуалната оценка на потребностите на кандидат-потребителите ще се извършва в дома им от служители на Дирекция «Социално подпомагане» гр. Исперих.  
Формуляри на заявления могат да се получат от Административната сграда на Община Исперих, намираща се на ул. ”Васил Левски” №70, стая №3.  


Заявленията се приемат всеки работен ден от 08.00 – 17.00 часа до 09.04.2015 г. включително на горепосоченият адрес.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

26. 03. 2015 г.