Презентация на EURES в ДБТ - Исперих

Презентация на EURES

В Дирекция "Бюро по труда" - град Исперих се проведе презентация на мрежата EURES за лица, които не са регистрирани в бюрото. За лицата, които са регистрирани, тази информация се предоставя редовно.
Припомняме, че EURES (EURopean Employment Services, Европейски служби по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз /ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Конфедерация Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – частни доставчици на услуги в сферата на заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.
За по-подробна информация интересуващите се могат да се обърнат към Дирекция "Бюро по труда" - Исперих.
 

 

Участници в презентация за EURES
14. 06. 2016 г.