СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: изпълнение на строително-монтажни работи по договор № 40/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност (блок 1) и  договор № 41/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност (блок 3)

Уважаеми съграждани,

 При извършване на строително-монтажни работи на блок 1 /едно/ и блок 3 /три/ на  ж.к. „Васил Априлов” в град Исперих, община Исперих, област Разград, с цел опазване живота и здравето ви, УМОЛЯВАМЕ ВИ да не се доближавате опасно близо до обособените строителни площадки и строителни участъци. Да не бъдете  в близост до скелета, огради, обезопасени съоръжения и др.

За влизане и излизане в/от горепосочените блокове, използвайте изрично обособените за тази цел места.

Молим да не ангажирате строителите с проблеми относно изпълнението на строително-монтажните работи. При възникнали проблеми, обръщайте се към Общинска администрация Исперих.

 

БЕЙСИМ РУФАД  РАСИМ

Кмет на Община Исперих  

14. 07. 2016 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: