ПРОЕКТ BG06 - 218 „ПРЕВЕНЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА В РИСК” финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Приключи изпълнението на Проект ,,BG06-218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск“ в Община Исперих

На 30.04.2016 г. приключи изпълнението на Проект ,, BG06-218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск“  на Община Исперих по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Основната цел на проекта е по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение , по-добри социални умения на децата на възраст 3 - 6 години  и  по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език.

В проекта бяха обхванати  деца от местната общност на възраст между 3 и 6 години, деца в риск,  представители на социално слабите, включително ромската етническа група , изложени повече от останалите на риск от социално изключване и бедност, деца от семейства с нисък доход , деца в риск от етническите малцинства, деца в риск живеещи в малки и отдалечени населени места. Общата продължителност  на проекта е 22 месеца и се осъществяваше в партньорство със  СНЦ «ЖАНЕТА» със социална сфера на дейност и локален обхват на действие, който е с доказан опит в работата с деца в риск и семейства .

Дейностите по проекта стартираха  на 25.07.2014 г.  в осем детски градини на територията на Община Исперих – ЦДГ „Щастливо детство“ в град Исперих, ЦДГ „Мечо Пух“ в град Исперих, ЦДГ „Слънце“ в град Исперих, ЦДГ „Радост“ село Подайва, ЦДГ „Щастливо детство“ село Китанчево, ЦДГ „Братя Грим“ село Тодорово, ЦДГ „Кокиче “ село Вазово и ЦДГ „Момина сълза “ село Райнино.

В резултат на проекта  бяха подобрени условията за обучение и възпитание на децата чрез доставка на оборудване и обзавеждане в детските градини предвидени в проекта и  въведени нови  иновативни образователни методи за предучилищна подготовка.

В проекта бяха включени 19 педагози от осемте детски градини, двама ромски образователни медиатора, психолог и  логопед , които активно участваха в изпълнението на проектните дейности . Образователните дейности, предвидени в проекта, включваха разнообразни методи за предучилищна подготовка, иновативни средства и елементи на неформално образование, специално внимание към децата в неравностойно положение и от различни етноси, активна работа с родителите чрез разнообразни форми на интеркултурно образование, изграждане на нови отношения между семейството и образователната система. В рамките на проекта децата от предучилищните групи на осемте детски градини, техните родители и учители участваха в разнообразни училищни мероприятия за популяризиране на мултикултурната среда в които се представяха бита и културата на различните етноси , събираха, селектираха и представяха образци на  различните култури - приказки, песни, легенди и др.

Създадени бяха  клубове  по интереси - Клуб „Фолклор и традиции” и Клуб „Детски театър” . В клубовете участваха родители и възрастни хора от семейството, които запознаваха децата от целевата група с бита на различните етноси.

В процеса на изпълнение на проекта  бяха създадени летни училища към детските градини включени в проекта, които функционираха за период от два месеца . В тях  бяха  предоставени дейности за подобряване на училищната готовност, като акцент се постави на овладяването на български език чрез различни дейности. За целта бяха закупени учебни материали и пособия - книжки, ранички, сметала и др.

Проектът на Община Исперих отчита постигане на основната цел на проекта за подготовка за училище на деца в уязвимо положение  на възраст от 3 до 6 години , по-добри социални  и  езикови умения при деца, говорещи език  различен от българския .

Проектът обучи в специални умения педагози, подкрепящи специалисти и директори  на детски градини, в резултат на което се създадоха активни взаимоотношения с родителите чрез разнообразни форми на интеркултурно образование. Създаде се сближаване между семейството и образователната система, основаха се безрезервни отношения на доверие между деца и родители от различни социални групи.

Екипът за организация и управление на проекта благодари за оказаното доверие  на всички участници по проект ,,BG06-218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск“  на Община Исперих за проявеното коректно професионално и човешко отношение при изпълнение на дейностите по проекта.

31.10.2016 г.