Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих

 О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 411 и № 412 по Протокол  № 36 от  26.10.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 588/06.11.2017 год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я ВА

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени  имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

1.1.  Урегулиран поземлен имот VI-846 (римско шест тире осемстотин четиридесет и шест) в квартал 77 (седемдесет и седем) с начин на трайно ползване  Дворно място с площ 604 (шестстотин и четири) кв.м, ведно с построената полумасивна сграда  с площ 134,00 (сто тридесет и четири) кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково, одобрен със Заповед № 62/1987год. и изменен със Заповед № 367 от 25.07.2008год. на кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул. «Христо Ботев», община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ I-846; изток –ул. «Христо Ботев»; юг – УПИ II-845 и запад – УПИ I-846, съгласно АЧОС № 2048 от 29.07.2008г. вписан в Агенцията по вписванията на 26.08.2008год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на

2 372,00 (две хиляди триста седемдесет и две ) лева.   

1.3. Определям стъпка за наддаване в размер на 30,00 (тридесет) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 240,00 (двеста и четиридесет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 27.11.2017 год. (понеделник) по следната банкова сметка:  "ИНВЕСТБАНК" АД ,BIC:BG55IORT81163300500000, BIC: IORTBGSF  или в касата на община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  04.12.2017 год.(понеделник ).

2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот  III-361 (римско три тире триста шестдесет  и едно) в квартал 14 (четиринадесет) отреден за Жилищно застрояване с площ 795 (седемстотин деветдесет и пет) кв.м по регулационния план на с.Тодорово, одобрена със Заповед № 63 от 07.04.1987год. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Тодорово, ул. «Арда», община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – улица «Арда»; изток – УПИ IV-361; юг – УПИ V-360 и запад – УПИ II-362, съгласно АЧОС № 6515 от 12.09.2017г.вписан в Агенцията по вписванията на 26.09.2017год. 

 2.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на          

1 809,00 (  хиляда осемстотин и девет) лева.

2.3. Определям стъпка за наддаване в размер на 20,00 (двадесет) лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 200,00 (двеста) лева, който  се внася до 15.00 часа на 27.11.2017 год. (понеделник ) по следната банкова сметка:  "ИНВЕСТБАНК" АД ,BIC:BG55IORT81163300500000, BIC: IORTBGSF или в касата на община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  04.12.2017 год.(понеделник ).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 28.11.2017г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 05.12.2017г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  за   имот  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 27.11.2017год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 04.12.2017 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                         ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

14. 11. 2017 г.