Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг-Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 440 по Протокол № 38 от 21.12.2017год. на ОбС- Исперих  и Заповед № 37 от 12.01.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните помещения – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Помещение № 1 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход в дясната част на сградата, находящ се в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ с предназначение „Магазин за хранителни стоки“   с площ на павилиона 42,00   кв.м.

1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00  лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 8,00  лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 100,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 29.01.2018 год.  в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  05.02.2018 год.

2.1. Помещение № 2 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход в средната част на сградата, находящ се в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ с предназначение „Магазин за хранителни стоки“   с площ на 40,00  кв.м.

2.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80,00 лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 8,00  лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 100,00  лева, която  се внася до 15.00 часа на 29.01.2018 год.  в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  05.02.2018 год.

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 30.01.2018г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 06.02.2018г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.01.2018 год. , а за повторен търг до 15.00 часа на 05.02.2018 год.  от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещенията може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

За повече информация тел. 08431/21-78 вътр.124

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

17. 01. 2018 г.