Съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства

Проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“

В изпълнение на дейностите за съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различен етнически произход и културна идентичност по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, бяха отбелязани Националният празник на Република България – Трети март, Международният ден на ромите и големият християнски празник – Великден. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Съвместното провеждане на ромски и български празници доведе до опознаване и съпреживяване на съхранените традиционни празници при двете етнически групи. Това извика радостни чувства и добронамерено отношение у всички, а желанието за изява на всяко дете чрез песен, танц, рецитал и пр. беше голям личен и професионален успех за техните ръководители.

Деца

Ученици

Хоро

26. 04. 2018 г.