Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 701  по Протокол  № 62 от 23.05.2019г. на ОбС  Исперих  и Заповед №395/19.06.2019г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на :

1.  Урегулиран поземлен имот  I-906 в квартал 16   отреден за други цели с площ 2 336 кв.м по регулационния план на с.Йонково,  с местонахождение на имота с.Йонково, ул. «Христо Смирненски», община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – улица «Мадара»; юг – УПИ IV-1002, кв.16,север – ул. „Христо Смирненски“ и запад – УПИ VI-1004 от кв.16 съгласно АЧОС № 6316 от 01.12.2016г.    

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 7 747,00  лева без ДДС.

3.Стъпка за наддаване в размер на 78,00  лева.

4. Депозит за участие в търга  в размер на 770,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.07.2019 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  08.07.2019 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 02.07.2019г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 09.07.2019г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 01.07.2019 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 08.07.2019 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

21. 06. 2019 г.