Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,   в изпълнение на Решение  № 710  по Протокол  № 64 от 24.06.2019г. на ОбС  Исперих и Заповед № 417/01.07.2019г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на :

1. Поземлен имот  №46913.120.498 с начин на трайно ползване  ниско застрояване с площ 1 724 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец с местонахождение на имота с.Малък Поровец, община Исперих, област Разград при граници и съседи:   имоти с №46913.120.495; №46913.120.394; №46913.120.496; №46913.120.497; №46913.6.164 и №46913.6.163 съгласно АЧОС № 5282 от 18.02.2013г.  

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 926,00  лева  без ДДС.

3.Стъпка за наддаване в размер на 40,00  лева.

4. Депозит за участие в търга  в размер на 390,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 15.07.2019 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  22.07.2019 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 16.07.2019г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 23.07.2019г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 15.07.2019 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 22.07.2019 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

03. 07. 2019 г.