Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 430/08.07.2019 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 и ал.2, чл.115  от Закона за горите,  чл.38, чл.49, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2, и ал.3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на  Решение №672 по Протокол № 60/28.03.2019 год.  на Общински съвет – Исперих.

О Б Я В Я В А М:

І. Публичен търг с явно наддаване на 07.08.2019г. от 14 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул.”Дунав” № 2, за продажба на стояща  дървесина на корен от гори - общинска собственост  на Обект №1   с подотдел: 1153 – и/000062/  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Бърдоква на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане  и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

ІІ. Определям начални цени и стъпки за наддаване без ДДС, както следва:

1.Начална тръжна продажна цена за  обект № 1 – 75 880 (седемдесет и пет хиляди,осемстотин и осемдесет) лева без ДДС.

2.Стъпка за наддаване  за обект № 1 -  758 (седемстотин петдесет и осем) лева.

ІІІ. Определям депозит ( гаранции за участие) в размер на 3 794 (три хиляди , седемстотин деветдесет и четири) лева, който да бъде внесен до 15 часа на 06.08.2019г. по банкова сметка на община Исперих, BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 55 IORT81163300500000 при ТБ „Инвестбанк” АД – клон Разград.

За повторен търг до 15 часа на 13.08.2019година.

ІV. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигнатата продажна цена за обекта. В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилият участник следва да представи  в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесения депозит за участие в търга. Гаранцията за изпълнение се внася по посочената в т.ІІІ банкова сметка.

V.  Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

. Изисквания към кандидатите  - до участие в търга за Обекти 1 се допускат кандидати - физически и юридически лица – търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 от закона за горите и да са местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане  и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

VІI. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. до деня преди търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени тръжни документи.

VIII. Тръжни документи на стойност 50(петдесет) лева без ДДС могат да се изтеглят от сайта на Община Исперих  или да се закупят от деловодството като се  заплатят до 15 часа на 06.08.2019г. в касата  на Община Исперих.

 IХ. Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 12 часа на 07.08.2019г. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и телефон. Не се приемат документи след обявения краен срок.

 Х. Определям дата 14.08.2019г. за провеждане на евентуален повторен търг.  Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия.

 ХІ. Утвърждавам тръжна документация по провеждане на процедурата, която съдържа:

 1. Препис от настоящата заповед.

 2. Проекто - договор.

 3. Условия за участие в търга.

 4.1.Начална цена на всяка категория дървесина и дървесен вид за всяко насаждение, включено в обекта.

 4.2.Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в търга.

 5. Заявление за участие в търга по образец.

 6. Декларация, административни сведения по образец.

 7. Карнет – описи на маркираните за сеч дървета (по насаждения).

 8. Сортиментни ведомости за изчисляване на обема и сортиментите на маркираните за сеч дървета ( по насаждения от обектите).

 9. Скици в М 1: 10000 (по насаждения от обектите).

ХІІ. Със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключването на договора участникът представя:

1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническата и кадрова обезпеченост, които е декларирал;

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

3. Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца;

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие.

ХІII. Продавач – Община Исперих, ул.”Дунав” № 2, тел. 08431/21-78 вътр.124, факс -08431/ 21-84, електронен адрес – isperih@isperih.bg .

 ХІV.   Срок за изпълнение – 31.12.2019 г.

 ХV. Настоящата Заповед да бъде обявена в един местен вестник, на информационното табло в сградата на Община Исперих, на ул.”В.Левски” ет.2, на официалната интернет страница на Община Исперих и в сградата на ДГС “Сеслав”.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

           

БЕЙСИМ  РУФАД РАСИМ          /п/                                                            

Кмет на Община Исперих 

08. 07. 2019 г.