Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решения № 631 по Протокол № 58 от 07.02.2019год.  на ОбС Исперих и Заповед № 491 от 19.08.2019год. на Кмета на Община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  следния недвижим имот:

1. Павилион №2 – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6655 от 10.04.2018г. от Общински пазар гр.Исперих с площ – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет) кв.м, находящи се в гр.Исперих, ул. «Лудогорие»,   община Исперих с предназначение – магазин за месо и месни продукти.   

2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 262,50  лева.

3. Стъпка за наддаване в размер на 26,00  лева. 

4. Депозит за участие в търга  в размер на 262,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 02.09.2019 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.09.2019 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 03.09.2019г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 10.09.2019г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 02.09.2019 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 09.09.2019 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

21. 08. 2019 г.