Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 350 по Протокол № 43 от 12.05.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 373/09.06.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.наемна      цена/лв.

Стъпка /лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Ст. селище

69047.3.73

нива

2183/10.03.2017г.

1 650

91

9

50

2

с.Ст. селище

69047.4.8

нива

2185/10.03.2017г.

1 286

71

7

50

3

с.Ст. селище

69047.9.44

нива

2169/10.03.2017г.

554

30

3

50

4

с.Ст. селище

69047.13.199

нива

2197/10.03.2017г.

1 199

66

6

50

5

с.Тодорово

72578.100.9

нива

2949/30.09.2016г.

1 424

78

7

50

6

с.Тодорово

72578.100.10

нива

2950/30.09.2016г.

2 298

126

12

50

7

с.Тодорово

72578.109.9

нива

2973/05.10.2016г.

944

52

5

50

8

с.Тодорово

72578.109.10

нива

2974/05.10.2016г.

2 392

132

13

50

9

с.Тодорово

72578.109.11

нива

2975/05.10.2016г.

742

41

4

50

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 22.06.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  29.06.2022 год.(сряда).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 23.06.2022 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 30.06.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 22.06.2022 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 29.06.2022 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 06. 2022 г.