Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 350 по Протокол № 43 от 12.05.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 374/09.06.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.наемна      цена/лв.

Стъпка /лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Як.Груево

87285.5.3

нива

7124/22.02.2022г.

1 369

75

7

50

2

с.Як.Груево

87285.5.31

нива

7125/22.02.2022г.

1 479

81

8

50

3

с.Як.Груево

87285.5.39

нива

7126/22.02.2022г.

716

39

3

50

4

с.Як.Груево

87285.17.119

нива

7128/22.02.2022г.

941

52

5

50

5

с.Як.Груево

87285.23.164

нива

7127/22.02.2022г.

824

45

4

50

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 04.07.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.07.2022 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 05.07.2022г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.07.2022г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.07.2022 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.07.2022 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 06. 2022 г.