Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 в изпълнение на  Решение № 419 по Протокол № 50 от 26.10.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 811/16.11.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7  години на:  

1.1. Поземлен имот № 44358.501.114 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 2 729 кв.м. с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“ № 11 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 44358.501.113; № 44358.501.164; № 44358.501.115 и № 44358.29.109, съгласно АЧОС № 6451 от 24.07.2017 год.  

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 15,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 150,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 01.12.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на 08.12.2022 г. (четвъртък).

 

2.1. Поземлен имот № 44358.501.12 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 985 кв.м. с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“ № 6 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 44358.501.121; № 44358.501.16; № 44358.501.123; № 44358.501.13; № 44358.501.164 и № 44358.501.11, съгласно АЧОС № 6334 от 06.02.2017 год.   

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в  размер на 54,00  лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 54,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 02.12.2022 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 09.12.2022 г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 01.12.2022 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 08.12.2022 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 11. 2022 г.