Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл.14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 443 по Протокол № 54 от 22.12.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 109/16.01.2023 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следният недвижим имот:

1.1. Павилион № 7 – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6655 от 10.04.2018 г. от Общински пазар гр. Исперих с площ – 19,00 (деветнадесет) кв.м, находящ се в гр. Исперих, ул. "Хан Аспарух", община Исперих с предназначение – фризьорски салон.

1.2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 190,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 19,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 190,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 02.02.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  09.02.2023 год.(четвъртък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 03.02.2023 г. (петък) от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 10.02.2023г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 02.02.2023 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 09.02.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

                                                                                                                              ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 01. 2023 г.