Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   и в изпълнение на Решение  № 462  по Протокол  № 57 от 23.02.2023г. на ОбС  Исперих и Заповед № 218/20.03.2023г. на Кмета на община Исперих.

О Б Я В Я В А:

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

 1. 1. Застроен поземлен имот № 24150.501.592  с начин на трайно ползване   За друг вид обществен обект, комплекс с площ 7 043 (седем хиляди четиридесет и три) кв.м, ведно с построените в имота самостоятелни обекти:

-Масивна двуетажна сграда с №24150.501.592.1 със застроена площ 395 кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.

-Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.2 със застроена площ 76 кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.

-Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.3 със застроена площ 54 кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.

 с местонахождение на имота – с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №42 при съседи на имота: имоти с №, №24150.501.30; 24150.501.33; 24150.501.593; 24150.501.519 и 24150.501.31, съгласно АОС № 4488 от 03.02.2010год.  

1.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           94 682,00 лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 950,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 9 500,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.04.2023 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД,  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.04.2023 год.(вторник).  

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.04.2023г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.04.2023г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„Кей Би Си Банк България" ЕАД  IBAN: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.04.2023 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.04.2023 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 03. 2023 г.