Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   и в изпълнение на Решение  № 460  по Протокол  № 57 от 23.02.2023г. на ОбС  Исперих И Заповед № 219/20.03.2023г. на Кмета на община Исперих. 

О Б Я В Я В А

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

 1.1. Поземлен имот  № 24921.17.2   с начин на трайно ползване изоставена орна земя и начин на трайно предназначение земеделска с площ 3 320 кв.м, категория на земята Трета   с местонахождение на имота с.Драгомъж, местност «Кумлук », община Исперих  при  съседи: имоти с № 24921.17.454; № 24921.17.455; № 24921.17.1; № 24921.17.453 и №24921.15.52, съгласно АЧОС № 7210 от 28.09.2022г.

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 984,00   лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 40,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 4 000,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.04.2023 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД,  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.04.2023 год.(вторник).

2.1. Поземлен имот  №46913.103.6  с начин на трайно ползване изоставена орна земя и начин на трайно предназначение земеделска с площ 4 151 кв.м, категория на земята Втора с местонахождение на имота с.Малък Поровец, местност «Лъката », община Исперих при  съседи: имоти с № 46913.103.5; № 46913.103.28 и №46913.103.26, съгласно АЧОС № 5941 от 20.08.2015г.  

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 4 981,00  лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 50,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 5 000,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.04.2023 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД,  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.04.2023 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.04.2023г. (сряда) от 15.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.04.2023г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„Кей Би Си Банк България" ЕАД  IBAN: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.04.2023 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.04.2023 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 03. 2023 г.