Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение №  451 по Протокол № 55 от 26.01.2023 год.  на ОбС Исперих и Заповед № 247/30.03.2023г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на  следният обект :

1.Помещение от сграда №24116.502.329.1 с адрес с.Лудогорци, ул.“Тунджа“   с предназначение магазин за промишлени стоки и площ 55,00 кв.м.

2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 110,00 лева.

3. Стъпка за наддаване в размер на 11,00 лева. 

4. Депозит за участие в търга  в размер на 110,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 18.04.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  25.04.2023 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 19.04.2023г. (сряда) от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 26.04.2023г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 18.04.2023 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 25.04.2023 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 03. 2023 г.