Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение  № 460 по Протокол № 57 от 23.02.2023 г. на ОбС Исперих и Заповед № 305/19.04.2023 г. на кмета на Община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1. Поземлен имот № 72578.501.55 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 853 кв.м. по кадастралната карта на с. Тодорово, ул. "Вихрен", община Исперих при съседи: имоти с № 72578.501.150; № 72578.501.111; № 72578.501.110; № 72578.501.130 и № 72578.501.129, съгласно АЧОС № 6532 от 13.11.2017 г. Имотът представлява УПИ I-55, квартал 8 по предходния план на селото.

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 909,00 лева без ДДС.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 30,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 300,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 02.05.2023 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ"АД,  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на 09.05.2023 год.(вторник).

2.1. Поземлен имот № 72578.501.110 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 899 кв.м. по кадастралната карта на с. Тодорово,  ул. "Пирин", община Исперих при съседи: имоти с № 72578.501.55; № 72578.501.111; № 72578.501.54 и № 72578.501.130, съгласно АЧОС № 6533 от 13.11.2017 г. Имотът представлява УПИ II-55, квартал 8 по предходния план на селото.

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 866,00 лева без ДДС.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 28,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга в размер на 300,00  лева, който се внася до 15.00 часа на 02.05.2023 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: "ОББ" АД, IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на 09.05.2023 год.(вторник).

3.1. Поземлен имот №46913.120.408 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 2 448 кв.м по кадастралната карта на с. Малък Поровец,  ул. "Васил Левски", община Исперих при съседи: имоти с № 46913.120.6; № 46913.120.7; № 46913.120.21;  № 46913.120.11 и № 46913.120.634, съгласно АЧОС № 7252 от 05.01.2023 г.  

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 9 316,00 лева без ДДС.

3.3.Стъпка за наддаване в размер на 93,00 лева.

3.4. Депозит за участие в търга в размер на 940,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 02.05.2023 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: "ОББ" АД, IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  09.05.2023 год.(вторник).

4.1. Поземлен имот №46913.120.756 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 433 кв.м. по кадастралната карта на с. Малък Поровец,  ул. "Н. Й. Вапцаров", община Исперих при съседи: имоти с № 46913.120.688; № 46913.120.390; № 46913.120.648;  № 46913.120.56; №  46913.6.845; № 46913.6.45 и № 46913.120.57, съгласно АЧОС № 7251 от 05.01.2023 год.

4.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 5 617,00 лева без ДДС.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 56,00 лева.

4.4. Депозит за участие в търга в размер на 560,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 02.05.2023 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: "ОББ" АД, IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  09.05.2023 год.(вторник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 03.05.2023г. (сряда) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. "Дунав" № 2, гр. Исперих, община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 10.05.2023г. (сряда) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„ОББ"АД  IBAN: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 02.05.2023 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 09.05.2023 год. (вторник).  

4. Оглед на имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 04. 2023 г.