Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решение № 484 по Протокол № 58 от 30.03.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 303/19.04.2023 г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следният обект:

1. Помещение от търговски обект с № 69047.501.52.1, с адрес с. Старо селище, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 28, общ. Исперих – частна общинска собственост, съгласно АОС № 6431/11.05.2017 г. с предназначение "Търговски обект" с площ 24,00 кв.м.   

2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 48,00 лева.

3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 02.05.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на 09.05.2023 год.(вторник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 03.05.2023г. (сряда) от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 10.05.2023г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 02.05.2023 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 09.05.2023 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 04. 2023 г.