Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решение № 483 по Протокол № 58 от 30.03.2023год. на ОбС Исперих и Заповед № 314/24.04.2023 г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на:  

1.1.Поземлен имот № 44358.501.115 с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 1817 кв.м. с адрес на имота с. Лъвино, ул. “Мургаш“ № 13, община Исперих при граници – имоти с № 44358.501.114; № 44358.501.164; № 44358.501.116 и № 44358.29.109 с АОС № 7255/25.01.2023 г.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 127,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 12,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 127,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

2.1. Поземлен имот № 72578.501.24 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 785  кв.м. с адрес с. Тодорово, ул. „Пирин“, община Исперих при граници на имота: имоти с № 72578.501.25; № 72578.501.428; № 72578.501.139; № 72578.501.429 и № 72578.501.23, съгласно АОС № 7157 от 20.05.2022 год.

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена  в размер на 55,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 55,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на 11.05.2023 год.(четвъртък).

 

3.1. Поземлен имот № 72578.501.23 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 638 кв.м. с адрес с. Тодорово, ул. „Пирин“, община Исперих при граници на имота: имоти с № 72578.501.24; №72578.501.139 и № 72578.501.429, съгласно АОС № 7162 от 08.06.2022 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45,00  лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 45,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

4.1. Поземлен имот № 38296.501.154 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1472 кв.м. с адрес с. Конево, ул. „Хан Аспарух“, община Исперих, при граници на имота: имоти с № 38296.501.153, № 38296.501.170, № 38296.501.293, № 38296.501.151, № 38296.501.152 съгласно АОС № 6557 от 05.02.2018 год.

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена  в размер на 103,00 лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 10,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 103,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

5.1. Поземлен имот № 37010.90.216 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 2596 кв.м. с адрес с. Китанчево, ул. „Хан Аспарух“ № 115, община Исперих, при граници на имота: имоти с № 37010.90.361; № 37010.90.217; № 37010.90.215 и № 37010.90.594, съгласно АОС № 6301 от 04.11.2016 год.

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 182,00 лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 18,00 лева. 

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 182,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на 11.05.2023 год.(четвъртък).

 

6.1. Поземлен имот № 37010.90.87 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1049 кв.м. с адрес с. Китанчево, ул. „Хан Аспарух“ № 19,община Исперих при граници на имота: имоти с № 37010.90.361; № 37010.90.88;  и № 37010.90.84 съгласно АОС № 5185/12.11.2012 г.

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 73,00  лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 73,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

7.1. Поземлен имот № 40899.501.17 с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 1950 кв.м. с адрес с. Къпиновци, ул. „Арда“, община Исперих при граници на имота: имоти с № 40899.10.586, № 40899.501.18, № 40899.501.129, № 40899.501.16 съгласно АОС № 6381 от 17.03.2017 год.

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 136,00 лева.

7.3. Стъпка за наддаване в размер на 13,00 лева. 

7.4. Депозит за участие в търга  в размер на 136,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 05.05.2023г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.05.2023г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.05.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
24. 04. 2023 г.