Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27,  в изпълнение на  Решение № 483 по Протокол № 58 от 30.03.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 315/24.04.2023 г. на кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А :

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на:   

1.1 Поземлен имот № 10015.111.273 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 086 кв.м. с адрес с. Вазово, ул. „Александър Стамболийски“ № 47,община Исперих, при граници на имота: имоти с № 10015.111.272; № 10015.111.485; № 10015.111.274 и № 10015.111.271, съгласно АОС № 4462 от 19.10.2009 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 76,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 76,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

2.1 Поземлен имот № 34103.501.221 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1176 кв.м. с адрес с. Йонково, ул. „Огоста“, община Исперих, при граници на имота: имоти с № 34103.501.2051; № 34103.501.1066 и № 34103.501.220, съгласно АОС № 7158 от 25.05.2022 год. 

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 82,00  лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 8,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 82,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

3.1 Поземлен имот № 03472.40.252  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 317 кв.м. с адрес с. Белинци, ул. „Витоша“, община Исперих при граници на имота: имоти с № 03472.40.251; № 03472.40.260; № 03472.40.118; № 034572.40.229; № 03472.40.230 и № 03472.40.231, съгласно АОС № 5246 от 12.02.2013 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 302,00  лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 30,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 302,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

4.1. Поземлен имот № 03472.40.17 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 478 кв.м. с адрес с. Белинци, ул. „Оборище“, община Исперих при граници на имота: имоти с № 03472.40.9; № 03472.40.73; № 034572.40.18; № 03472.40.19; № 03472.40.20 и № 03472.40.311, съгласно АОС № 5245 от 11.02.2013 год.

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в  размер на 103,00 лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 10,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга в размер на 103,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

5.1. Поземлен имот №03472.40.316 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 978 кв.м. с адрес с. Белинци, ул. „Витоша“, община Исперих при граници на имота: имоти с № 03472.40.222; № 03472.40.258; № 034572.10.133; № 03472.10.127; № 03472.40.315 съгласно АОС № 5256 от 15.02.2013 год.

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 68,00 лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 6,00 лева. 

5.4. Депозит за участие в търга в размер на 68,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

6.1. Поземлен имот № 24921.501.597 с начин на трайно ползване Ниско застрояване  с площ 1066 кв.м. с адрес с. Драгомъж, ул. „Захари Стоянов“, община Исперих, при граници на имота: имоти с № 24921.501.9548, № 24921.501.598, № 24921.18.437, № 24921.18.439, № 24921.501.596 съгласно АОС № 6654 от 04.04.2018 год.

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена  в размер на 75,00 лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

6.4. Депозит за участие в търга в размер на 75,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

7.1. Поземлен имот № 24921.501.596 с начин на трайно ползване Ниско застрояване  с площ 1043 кв.м. с адрес с. Драгомъж, ул. „Захари Стоянов“, община Исперих при граници на имота: имоти с № 24921.501.595, № 24921.501.9548, № 24921.501.597, № 24921.18.439, № 24921.18.440 съгласно АОС № 6652 от 04.04.2018 год.

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в  размер на 73,00 лева.

7.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

7.4. Депозит за участие в търга в размер на 73,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

8.1. Поземлен имот № 24921.501.595 с начин на трайно ползване Ниско застрояване  с площ 892 кв.м. с адрес с. Драгомъж, ул. „Захари Стоянов“, община Исперих при граници на имота: имоти с № 24921.501.36, № 24921.501.39, № 24921.501.9548, № 24921.18.596, № 24921.18.440 и № 24921.501.35 съгласно АОС № 6653 от 04.04.2018 год.

8.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 62,00  лева.

8.3. Стъпка за наддаване в размер на 6,00 лева. 

8.4. Депозит за участие в търга в размер на 62,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  11.05.2023 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 05.05.2023г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.05.2023г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.05.2023 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.05.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
24. 04. 2023 г.