Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решение № 485 по Протокол № 58 от 30.03.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед №322/26.04.2023г.  на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А:

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Вазово

10015.11.48

нива

5409/15.03.13г.

2 528

176,96

 17,00

50,00

2

с.Вазово

10015.11.49

нива

5408/15.03.13г.

2 388

167,16

16,00

50,00

3

с.Вазово

10015.11.51

нива

5406/15.03.13г.

3 545

248,15

24,00

50,00

4

с.Вазово

10015.11.50

нива

5407/15.03.13г.

1 228

85,96

8,00

50,00

5

с.Вазово

10015.14.59

нива

5382/06.03.13г.

6 012

420,84

42,00

50,00

6

с.Вазово

10015.20.2

нива

5365/28.02.13г.

5 008

350,56

35,00

50,00

7

с.Вазово

10015.20.3

нива

5338/28.02.13г.

10 156

710,92

71,00

50,00

8

с.Вазово

10015.20.24

нива

5356/28.02.13г.

4 969

347,83

34,00

50,00

9

с.Вазово

10015.16.96

лозе

5367/28.02.13г.

1 220

85,40

8,00

50,00

10

с.Вазово

10015.16.41

лозе

5387/06.03.13г.

1 585

110,95

11,00

50,00

11

с.Вазово

10015.20.7

нива

5411/15.03.13г.

4 010

280,70

28,00

50,00

12

с.Вазово

10015.16.76

лозе

5371/06.03.13г.

2 440

170,80

17,00

50,00

13

с.Вазово

10015.16.82

лозе

5370/28.02.13г.

1 830

128,10

12,00

50,00

14

с.Вазово

10015.16.94

лозе

5368/28.02.13г.

610

42,70

4,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 15.05.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  22.05.2023 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 16.05.2023г. (вторник) от 10,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 23.05.2023г. (вторник) от 10,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 15.05.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 22.05.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 04. 2023 г.