Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 485 по Протокол № 58 от 30.03.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед №323/26.04.2023 г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А:

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Вазово

10015.20.27

нива

5361/28.02.13г.

1 980

138,60

13,00

50,00

2

с.Вазово

10015.20.26

нива

5358/28.02.13г.

2 793

195,51

19,00

50,00

3

с.Вазово

10015.20.25

нива

5357/28.02.13г.

200

14,00

1,00

50,00

4

с.Вазово

10015.20.29

нива

5354/28.02.13г.

1 579

110,53

11,00

50,00

5

с.Вазово

10015.20.23

нива

5355/28.02.13г.

13 896

972,72

97,00

50,00

6

с.Вазово

10015.20.1

нива

5366/28.02.13г.

2418

169,26

16,00

50,00

7

с.Вазово

10015.20.19

нива

5362/28.02.13г.

2510

175,10

17,00

50,00

8

с.Вазово

10015.17.212

Друг

вид зем.

земя

7264/15.02.23г.

6767

473,69

47,00

50,00

9

с.Вазово

10015.16.2

лозе

5402/15.03.13г.

528

36,96

3,00

50,00

10

с.Вазово

10015.16.33

лозе

5397/15.03.13г.

1057

74,00

7,00

50,00

11

с.Вазово

10015.16.36

лозе

5396/15.03.13г.

529

37,03

3,00

50,00

12

с.Вазово

10015.16.63

лозе

5373/06.03.13г.

610

42,70

4,00

50,00

13

с.Вазово

10015.16.100

лозе

5404/15.03.13г.

1220

85,40

8,00

50,00

14

с.Вазово

10015.16.22

лозе

5400/15.03.13г.

528

36,96

3,00

50,00

15

с.Вазово

10015.16.23

лозе

5399/15.03.13г.

528

36,96

3,00

50,00

16

с.Вазово

10015.16.26

лозе

5398/15.03.13г.

1057

74,00 

7,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 15.05.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  22.05.2023 год.(понеделник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 16.05.2023г. (вторник) от 14,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 23.05.2023 г. (вторник) от 14,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 15.05.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 22.05.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 04. 2023 г.