Декларации на общинската администрация

 

Нормативна уредба и образци

ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(
Обн. - ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 20 от 06.03.2018 г., в сила от 06.03.2018 г.; доп., бр. 21 от 09.03.2018 г., в сила от 23.01.2018 г.; доп., бр. 41 от 18.05.2018 г., в сила от 14.05.2018 г.; изм., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 07.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 1 от 03.01.2019 г.; изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.; изм., бр. 79 от 08.10.2019 г.; изм., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; засегнат от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.; изм. и доп., бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.; засегнат от ЗИД на Закона за здравето, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.; изм., бр. 69 от 04.08.2020 г.; доп., бр. 70 от 07.08.2020 г., в сила от 07.08.2020 г.)

НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси
(Обн. - ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г. Приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г.)

(Относно: приложението на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) при изпълнение на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) )

Становище на КЗЛД с рег.№ НДМСПО-01-194/28.03.2018г. и № НДМСПО-01-576/11.06.2018г., гр.София 03.07.2018г.
Образец № 1 Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 107а от КТ, респ. §1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ За служители по § 2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ на трудово правоотношение
Образец № 2 Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 7, ал.2 от ЗДСл., респ. §1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ За служители по § 2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ на служебно правоотношение /държавни служители/
Образец № 3 Декларация по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с § 2, ал.1, т.2 и т.3, респ. §1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ За служители по § 2, ал.1, т.2 и т.3 от ДР на ЗПКОНПИ – трудово и служебно правоотношение
Образец № 4 Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

За служители по § 2, ал.1, от ДР на ЗПКОНПИ – трудово и служебно правоотношение

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (част I и част II )

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 4, АЛ.2 ОТ НОРИПДУКИ


СПИСЪК НА РАБОТНИЦИТЕ/СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ – ЗАДЪЛЖЕНИ ПО ПАРАГРАФ 2, АЛ.1, Т.1, т.2 и т.3 ОТ ДР НА ЗПКОНПИ, ВЪВ ВР. С ЧЛ. 38, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ,
(ПУБЛИЧНОСТ съобразно чл. 4, ал.3 и ал.4 от НОРИПДУКИ)