Нормативни документи

Декларация на ръководството на общинска администрация Исперих за политиката по информационна сигурност.


ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Решение за одобрение на ОУП на община Исперих

- Становище по екологична оценка за проект на Общ устройствен план на община Исперих;
- Становище на Министерство на културата за проект на Общ устройствен план на община Исперих;
- Протокол на Общински експертен съвет по устройство на територията;
Общ устройствен план на община Исперих - Окончателен проект; Том I-1, Текстова част;
Общ устройствен план на община Исперих - Окончателен проект; Том I-2, Графична част (Челна страница);
ЧЕРТЕЖИ (*.pdf)
- Опорен план - Част I;
- Опорен план - Част II;
- Схема собственост;
- Детайли Исперих;
- ОУПО Исперих - Част I;
ОУПО Исперих - Част II;
- Схема ел. съобщителна инфраструктура;
- Схема газоснабдяване;
- Схема риск;
- Схема транспортна комуникация;
- Схема ВиК;
- Схема ландшафт;
ТОМ I-3
- Челна страница;
- Изходна информация (*.rar);
- Протоколи (*.rar);
- Становища (*.rar).
ТОМ II
- Културно-историческо наследство;
- Становище на Министерство на културата;
- Опорен план КИН част I;
- Опорен план КИН част II;
- Схема КИН част I;
- Схема КИН част II;
- Изходна информация.

Дата на публикуване: 19.07.2021 год.


Програма за управление на отпадъците на Община Исперих 2021-2027 год.
Решение № РУ-32-ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
Дата на публикуване: 03.11.2021 год.


Проект на програма за намаляване на риска от бедствия на община Исперих за периода 2021 - 2025 год.
Дата на публикуване: 16.04.2021 г.


Харта на клиента
Дата на публикуване: 23.11.2020 год.


Стандарти за качество на административното обслужване в общинска администрация Исперих
Дата на публикуване: 23.11.2020 год.


13.12.2017 год.
- Заповед № 668 от 13.12.2017 год. на Кмета на Община Исперих относно промяна в Правилник за реда и организацията на дейността в Домашен социален патронаж;
- Правилник за реда и организацията на дейността в Домашен социален патронаж град Исперих


ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Исперих (*.pdf)

- Приложение 1 - Декларация (*.doc)
- Приложение 2 - Заявление (*.doc)


Вътрешни правила за документооборота в общинска администрация Исперих