Съобщение по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано в сряда - 22.02.2023 год.

ДО: "ЛУДОГОРИЕЛЕС" ЕАД
Представлявано от Митко Славов Димитров
Адрес: гр. Разград, жк "Западна промишлена зона"

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение в Община Исперих, отдел МДТ при Лейля Адем на длъжност Главен специалист за връчване на Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК с № 56-1/03.11.2022 год.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчена.