Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

            На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС -Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 495 по Протокол № 59 от 27.04.2023год.  на ОбС Исперих и Заповед № 443/29.05.2023г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.

наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

с.М.Поровец

46913.4.929

Др.вид нива

5482/01.07.13г.

7370/

11373

516,00

51,00

50,00

2

с.М.Поровец

46913.4.329

Др.вид нива

5475/01.07.13г.

11079

775,50

77,00

50,00

3

с.М.Поровец

46913.7.100

Изоставена орна земя

5301/21.02.13г.

2830

198,00

19,00

50,00

4

с.М.Поровец

46913.7.92

Изоставена орна земя

5295/21.02.13г.

2019

141,30

14,00

50,00

5

с.М.Поровец

46913.7.93

Изоставена орна земя

5291/20.02.13г.

2124

148,70

14,00

50,00

6

с.М.Поровец

46913.7.94

Изоставена орна земя

5290/20.02.13г.

2627

184,00

18,00

50,00

7

с.М.Поровец

46913.7.97

Изоставена орна земя

5289/20.02.13г.

1700

119,00

11,00

50,00

8

с.М.Поровец

46913.7.99

Изоставена орна земя

5288/20.02.13г.

2561

179,20

17,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 14.06.2023 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  21.06.2023 год.(сряда).

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 15.06.2023г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 22.06.2023г. (четвъртък) от 10,00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 14.06.2023 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 21.06.2023 год. (сряда) от деловодството на община Исперих. 
4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                               ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 05. 2023 г.