Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение №  451 по Протокол № 55 от 26.01.2023 год.  на ОбС Исперих и Заповед №444/29.05.2023г. на кмета на община Исперих  

О Б Я В Я В А

I.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  следният обект :
1.Помещение от сграда №24116.502.329.1 с адрес с.Лудогорци, ул.“Тунджа“   с предназначение магазин за промишлени стоки и площ 55,00   кв.м.
2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на
110,00 лева.
3. Стъпка за наддаване в размер на 11,
00 лева. 
4. Депозит за участие в търга  в размер на 550,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 12.06.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  19.06.2023 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 13.06.2023г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала на община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 20.06.2023г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00,  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 12.06.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 19.06.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   
4. Оглед на  помещението  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                               ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 05. 2023 г.