Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3,ал.7 и ал.8 от ЗОС,чл.56 от ЗУТ, чл.9, ал.1 от Наредба №9,  чл.21, ал.2 и ал.3, чл.72, т.1, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 17 по Протокол   № 3 от 21.12.2023год.  на ОбС – Исперих и Заповед № 42/08.01.2024г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи 2 броя терени за поставяне на временни преместваеми съоръжения по смисъла на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрени от Главния архитект на Община Исперих схеми за срок от 5 (пет) години,  както следва:

1. гр. Исперих, ул. „Васил Левски“  - в Поземлен имот №32874.501.3012, отреден за жилищно застрояване /частна общинска собственост с АОС №818/07.11.2002г./ по кадастралната карта на града за монтиране на преместваем обект /склад към търговски обект/ по смисъла на чл.56 от ЗУТ, с площ 10,00 (десет) кв.м, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет)лева без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 300,00 (триста) лева, който се внася в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN:  BG22UBBS81553300192907; BIC:UBBSBGSF до 15,00 часа на 22.01.2024 год. (понеделник) и за повторния търг до 15,00 часа на 29.01.2024г. (понеделник) .

Стъпка за наддаване в размер на 3,00 (три) лева.

2. с. Вазово, ул. „Александър Стамболийски“ на тротоара пред Поземлен имот   № 10015.111.322 по кадастралната карта на село Вазово за монтиране на преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, с площ 30,00 (тридесет) кв.м, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00( четиридесет и пет) лева без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 250,00 (двеста и петдесет )лева, който се внася в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN:  BG22UBBS81553300192907; BIC:UBBSBGSF до 15,00 часа на 22.01.2024 год. (понеделник) и за повторния търг до 15,00 часа на 29.01.2024г. (понеделник) .

Стъпка за наддаване в размер на 4,00 (четири) лева.

II. Цена на тръжна документация в размер на 20,00 (двадесет) лева без ДДС. платена в касата на общината или по следната банкова сметка „ОББ" АД; IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15,00 часа на 22.01.2024 год. (понеделник) и за повторния търг до 15,00 часа на 29.01.2024г. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

III. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 23.01.2024г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 30.01.2024г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Оглед на  общинските терени може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 01. 2024 г.