ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

„Програма за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих 2016-2020г.“

ОБЯВА Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 03.05.2016 год. от 09:00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на  „Програма за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих 2016-2020г.“

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в отдел „ОС" на Общинска администрация-Исперих, както и на официалната интернет страница на общината. Писмени становища и предложения могат да се депозират в деловодството на Община Исперих до 08:30 часа на 03.05.2016 год. или на срещата за публично обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на организатора: 08431/20-06, вътр. 124.

От Административното ръководство на Община Исперих.

03. 04. 2016 г.