ПРОТОКОЛ от публично обсъждане

Община Исперих

П Р О Т О К О Л

Днес на 16.06.2016г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих се събрахме с цел публично обсъждане на Проекта на Наредба № 11 на Общински съвет гр.Исперих.

На публичното обсъждане присъстваха Зам.Кмета на Община Исперих – Айджан Бейтула, Директор Хуманитарни дейности към Община Исперих – Сали Назиф, Мл.експерт образование и младежки дейности – Енита Василева и Нуртен Вахдет, както и граждани и заинтересовани лица.

Заместник кмета на Община Исперих – Айджан Бейтула представи проекта за допълнение на Наредба №11, като го изчете изцяло. 

Сподели, че към настоящият момент текстовете на наредбата са актуални и съответстват на българското законодателство, в т.ч. на Закона за местните данъци и такси. Исканото допълнение на същата се изразява в допълване на услугите, които предоставя Община Исперих, а именно установяването на реда и начина за ползването на Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих, разкрита с Решение № 136 по Протокол №12 от 19.05.2016г. на Общински съвет Исперих.

            За да може да започне функционирането на Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих е необходимо да бъде уреден редът и начинът за ползването на услугата. Именно това уреждане се цели с настоящото допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих.

Г-жа Бейтула сподели, че към настоящия момент не са постъпвали предложения за промяна в проекта.

Други въпроси и предложения не последваха от присъстващите в залата и публичното обсъждане приключи в 11.00 ч.

 

Протоколчик  - Нуртен Вахдет

Присъствали представители на Община Исперих

Айджан Бейтула – зам.кмет на Община Исперих

Сали Назиф - Директор Дирекция Хуманитарни дейности

Енита Василева – мл.експерт образование и мл. дейности

27. 06. 2016 г.